KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Pallotyni – to Księża i Bracia (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – SAC). Wspólnota założona w 1835 roku przez św. Wincen­tego Pal­lot­tiego – kapłana diecezjalnego pracującego w Rzymie. Założyciel chciał byśmy naśladowali Jezusa na dro­dze rad e­wan­gelicz­nych (przy­rze­czenia): czy­sto­ści, u­bó­stwo, po­słu­szeń­stwo, wy­trwa­nie w Sto­wa­rzy­sze­niu, życie we wspól­no­cie dóbr i w duchu służ­by. (por. J 20,21; Hbr 3,1).

Pal­lo­ty­ni są częścią ca­łe­go Dzie­ła jakie za­ło­żył św. Win­cen­ty Pal­lot­ti – Zjed­no­czenia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go. Dla­te­go po­sia­damy wraz z całym Dzie­łem ZAK wspól­ne cele, któ­rymi są:

  • o­ży­wia­nie wiary i roz­pa­lanie mi­ło­ści u wszyst­kich chrześcijan (zob. J 10,16)
  • rozwijanie apostolskiego powołania w człowieku
  • realizowanie przykazania miłości Boga i bliźniego
  • wzajemne umacnianie w wierze
  • dzia­łanie na rzecz misji
  • głoszenie Ewangelii na wszelkie możliwe sposoby.

Naszą Pa­tron­ką jest Najświętsza Ma­ry­ja Panna Kró­lo­wa Apo­stołów. Jest Ona, po Ch­ry­stu­sie, naj­do­skonal­szym wzo­rem na­sze­go a­po­stol­stwa. Myślą prze­wod­nią i ha­słem, które przy­świe­ca na­szej pracy są słowa św. Pawła Apo­stoła „Caritas Ch­ri­sti urget nos” – „Mi­łość Ch­ry­stu­sa przy­na­gla nas”. Mi­łość i a­po­stol­stwo ksz­tał­tu­ją styl na­sze­go życia i na­szej pracy, jak rów­nież struk­turę i za­rząd Sto­wa­rzy­sze­nia Apo­stol­stwa Ka­to­lic­kie­go.

ADRES

Pallotyński Ośrodek Powołań „APOSTOŁ”

Święta Katarzyna
ul. Kielecka 33
26-010 Bodzentyn

SZYBKI KONTAKT

Skontaktuj się z nami

+48 531 287 632
+48 516 163 501
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPOŁECZNOŚĆ