JUNIORAT

Ju­nio­rat to droga po­woła­nia bra­ter­skiego. Bra­cia Pal­lo­ty­ni drogę po­woła­nia pal­lo­tyń­skie­go roz­wi­ja­ją w No­wi­cja­cie a po zło­że­niu pro­fe­sji (przy­rze­czenia) cza­so­wej w Ju­nio­ra­cie. W tym cza­sie po­głę­bia­ją swoją więź z Bo­giem oraz zdo­by­wa­ją wie­dzę re­li­gij­ną i za­wo­dową po­trzeb­ną do kon­kret­nej po­słu­gi a­po­stol­skiej, która nie wy­ma­ga świę­ceń ka­płań­skich.

Po­woła­nie re­ali­zu­ją w dru­kar­ni, w za­kry­stii, szwal­ni, na fur­cie, jako o­grod­ni­cy, ka­te­checi, mi­sjo­na­rze, pro­wa­dzą­cy grupy a­po­stol­skie. W ten spo­sób nasi bra­cia peł­nią głę­bo­ko po­ję­te chrze­ści­jań­skie a­po­stol­stwo przez pracę dla Kró­le­stwa Bo­że­go dając przy­kład e­wan­gelicz­nego życia na zwór Św. Jó­ze­fa. For­ma­cja pod­sta­wowa braci koń­czy się do­niosłym wy­da­rze­niem, jakim jest zło­że­nie wiecz­nej kon­se­kra­cji (przy­rze­czenia na za­wsze) przez cał­ko­wi­te od­da­nie sie­bie Bogu i włą­cze­nie na stałe do Sto­wa­rzy­sze­nia.

ADRES

Pallotyński Ośrodek Powołań „APOSTOŁ”

Święta Katarzyna
ul. Kielecka 33
26-010 Bodzentyn

SZYBKI KONTAKT

Skontaktuj się z nami

+48 531 287 632
+48 516 163 501
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPOŁECZNOŚĆ