POSTULAT

Po­stu­lat jest pierw­szym o­fi­cjal­nym e­ta­pem spo­tka­nia ze Sto­wa­rzy­sze­niem. Prze­zna­czo­ny jest przede wszyst­kim na roz­pozna­nie i we­wnętrz­ne u­pew­nienie się co do pal­lo­tyń­skie­go po­woła­nia, tak by w spo­sób wolny je re­ali­zo­wać.

Za­daniem Po­stu­latu jest przy­go­towa­nie kan­dy­datów do no­wi­cja­tu przez mo­dli­twę, kon­fe­ren­cje, dys­ku­sje, pracę, sport i wy­po­czynek. Po­stu­lat koń­czy się de­cy­zją kon­ty­nu­owa­nia for­ma­cji w no­wi­cja­cie.

„Ktokolwiek wstępuje do Stowarzyszenia, powinien kierować się prawdziwą miłością Boga. Który nas tak ukochał, że dał nam Swego Jedynego. Winien kierować się także prawdziwą miłością bliźniego, którego ma tak miłować, jak umiłował nas Jezus Chrystus.”
św. Wincenty Pallotti

ADRES

Pallotyński Ośrodek Powołań „APOSTOŁ”

Święta Katarzyna
ul. Kielecka 33
26-010 Bodzentyn

SZYBKI KONTAKT

Skontaktuj się z nami

+48 531 287 632
+48 516 163 501
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SPOŁECZNOŚĆ